WARUNKI GWARANCJI na urządzenia zakupione w firmie LEPSON

 

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu z wyjątkami zawartymi w pkt 1.1

1.1 Okres gwarancji na akumulatory, karty zbliżeniowe oraz breloki wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

2. Producent gwarantuje, że wada fabryczna zostanie usunięta bezpłatnie w okresie gwarancji w możliwie najkrótszym terminie (do 14 dni roboczych) od momentu dostarczenia urządzenia do producenta. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

3. Reklamowane urządzenie powinno być dostarczone do producenta wyłącznie na koszt użytkownika z informacją o rodzaju uszkodzenia lub z opisem nieprawidłowości w działaniu. Przesyłki wysyłane na koszt producenta nie będą odbierane.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej producent ponosi koszty odesłania urządzenia do użytkownika. Jeżeli reklamowane urządzenie będzie sprawne (w tym zła konfiguracja) – koszty odesłania ponosi użytkownik.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane:

  • niewłaściwym transportem, instalacją i eksploatacją niezgodną z dokumentacją techniczną lub niezgodną z przeznaczeniem wyrobu
  • samowolnym wykonaniem napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby
  • zdarzeniami losowymi (np. wyładowania atmosferyczne, powódź, zalanie, itp.)

6. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne takie jak np: bezpieczniki, baterie.

7. Karty zbliżeniowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

8. Uszkodzenia powstałe z przyczyn wymienionych w p. 5 mogą być usunięte jedynie na koszt użytkownika.

9. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie urządzenia z nienaruszoną nalepką z numerem seryjnym oraz posiadanie dokumentu zakupu.

10. Korespondencja serwisowa jak też serwis oprogramowania (porady, pomoc techniczna) odbywa się wyłącznie drogą mailową.

biuro@lepson.pl

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55

rcp@lepson.pl (pomoc techniczna)

Wspólna 9, 32-300, Olkusz
NIP: 6372182383