RCP i KD

Rejestracja czasu pracy i kontrola dostępu

Ewidencja czasu pracy – system RCP X8 służy do elektronicznego rejestrowania wejść i wyjść pracowników i podliczania czasu pracy.

System może rozliczać wyjścia służbowe. Wyniki podliczeń dostępne są w postaci raportów bezpośrednio na drukarkę lub do pliku.

Rejestrator czasu pracy

Informacje podstawowe

Prawidłowo skonfigurowany system musi się składać z:

  • zainstalowanych na ścianie czytników rejestrujących (pełnią funkcję rejestratorów zdarzeń wejścia, wyjścia i wyjścia służbowego)
  • jednego konwertera przy komputerze PC
  • zasilacza 12V
  • identyfikatorów (karty lub breloki), w które wyposażeni będą pracownicy.

Czytnik godzin pracy.

Produkowane są dwie wersje systemu, oparte na czytnikach:

  • RCP78AR z identyfikatorami zbliżeniowymi RFID
  • RCP68C z identyfikatorami wsuwanymi – tzw. chipowymi.

Czytniki pełnią funkcję rejestratorów wejścia, wyjścia i wyjścia służbowego.

Rejestracja czasu pracy (RCP)

Czytniki służące do ewidencji czasu pracy powinny być instalowane przy wejściu do firmy. Poprzez zbliżenie (lub wsunięcie) karty do czytnika pracownik rejestruje swoje wejście, wyjście lub wyjście służbowe. Jeżeli czytnik zostanie zamontowany przed drzwiami wejściowymi do firmy, wówczas można połączyć w takim czytniku dwie funkcje: rejestrację początku pracy i kontrolę wejścia do firmy.

Program komputerowy RCP 58. Rozliczanie czasu pracy.

Rejestrowane zdarzenia są przechowywane w nieulotnej pamięci wewnętrznej czytnika. Czytniki pracują autonomicznie – nie jest wymagana ciągła kontrola ich pracy przez komputer.

Program komputerowy RCP 58 umożliwia pobranie zdarzeń z pamięci czytników, ich archiwizację a także ustawianie uprawnień pracowników w poszczególnych czytnikach. Jest intuicyjny i wygodny, a w wersji pełnej staje się zaawansowanym narzędziem do obliczania czasu pracy pracowników i tworzenia różnego typu raportów oraz współpracuje z programami kadrowo płacowymi. Pozwala również na pracę quasi-sieciową – oprócz programu zainstalowanego na komputerze, do którego podłączony jest czytnik wewnętrzny, można zainstalować na dowolnej ilości komputerów program w wersji Przeglądarka pozwalający w pełni obrabiać dane systemu RCP 58.

 Instalacja systemu ewidencji czasu pracy RCP X8.

W najprostszej instalacji czytniki w systemie RCP X8 są połączone równolegle czteroprzewodowym kablem, który realizuje zasilanie czytników i transmisję danych z i do komputera. Za pomocą konwertera RCP48LS jest możliwe realizowanie połączeń z wykorzystaniem lokalnej sieci LAN.

System czasu pracy

System kontroli wejść i wyjść

Identyfikatory

Każdy pracownik musi zostać wyposażony w identyfikator. Identyfikatory używane w systemie RCP-X8 posiadają unikalne w skali światowej kody (tzw. ID). Dla czytników zbliżeniowych (RCP78AR) identyfikatory RFID dostępne są w dwóch postaciach: białych, prostokątnych kart, wielkości karty kredytowej lub breloków, które pracownik może przypiąć np. do kluczy. Dla czytników z kartami wsuwanymi (RCP68C) są to białe, prostokątne karty chipowe wielkości karty kredytowej.

Każdy pracownik jest reprezentowany w systemie przez indywidualny numer z zakresu 1-999. Gdy pracownikowi przydzielimy identyfikator, w bazie danych systemu powstaje para: numer pracownika – kod identyfikatora. O ile identyfikator możemy zmieniać pracownikowi w dowolnym momencie (towarzyszy temu odpowiednie postępowanie w programie komputerowym) o tyle zmiana numeru dla danego pracownika może spowodować problemy z właściwym raportowaniem jego pracy – dlatego np. przy zwolnieniu z pracy pracownika zalecanym jest pozostawienie jego numeru przez minimum miesiąc „martwym”.

 


Czytnik kart pracowniczych. Rejestracja zdarzeń.

Pracownik jest zobowiązany rejestrować każde swoje wejście, wyjście lub wyjście służbowe z firmy, poprzez kontakt identyfikatora z czytnikiem, który zwykle powieszony jest na ścianie blisko drzwi. Kontakt identyfikatora , w zależności od typu czytnika, jest realizowany albo poprzez zbliżenie identyfikatora do czytnika – dotyczy czytników RCP78AR, albo poprzez wsunięcie karty w szczelinę w czytniku – dotyczy czytników RCP68C.

W przypadku czytników zbliżeniowych do obsługi wszystkich trzech typów zdarzeń w danym przejściu potrzebne jest zainstalowanie trzech czytników RCP78AR – w przypadku czytników na karty wsuwane jeden czytnik RCP68C.

Rozpoznanie identyfikatora czytnik sygnalizuje wyświetleniem numeru pracownika. Równocześnie czytnik poinformuje pracownika o zarejestrowanym zdarzeniu delikatnym sygnałem dźwiękowym: tzw. trój-piskiem. O uprawnieniach danego identyfikatora (a co za tym idzie danego pracownika) w czytniku decyduje operator systemu , który z poziomu programu RCP58 w komputerze zapisuje w pamięci czytnika uprawnienia tego identyfikatora. Dane o wejściach i wyjściach (tzw. zdarzenia) zapisywane są w pamięci czytnika. Muszą one być później przesłane do komputera. Jest to tzw. pobieranie zdarzeń, które za pomocą programu komputerowego należy przeprowadzić w momencie gdy chcemy wykonać dany raport lub częściej.

Regularne i częste pobieranie zdarzeń jest korzystne z dwóch powodów: po pierwsze program pobiera z czytnika zdarzenia wcześniej nie pobierane, a co za tym idzie operacja jest krótkotrwała, po drugie na dysku twardym komputera powstaje kopia (bezpieczeństwa) zdarzeń zarejestrowanych w czytniku. W wersji pełnej programu pobieranie zdarzeń można powierzyć automatycznym mechanizmom konfigurowanym przez użytkownika.

 


Konwertery. Połączenie sieci czytników z komputerem PC.

Komputer jest połączony z siecią czytników (bez względu na ilość czytników) za pomocą urządzenia o nazwie Konwerter. W przypadku systemu zbliżeniowego jest to konwerter RCP48WU. Dla systemu chipowego – konwerter RCP48CU. Konwerter pełni trzy funkcje: przeprowadza automatyczną dwukierunkową konwersję sygnałów ze standardu RS485 na RS232 lub USB, izoluje galwanicznie komputer od systemu RCP-X8, oraz dzięki zainstalowanej głowicy czytającej pozwala na wprowadzenie kodów identyfikatorów ID do bazy danych systemu. Tworzenie połączeń w systemie RCP-X8 jest bardzo proste. Opiera się na czteroprzewodowej magistrali – prosimy zapoznać się z przykładowymi schematami połączeń w Informacji Technicznej dowolnego czytnika.

Konwerter powinien być zainstalowany bezpośrednio przy komputerze, na którym jest zainstalowany program RCP58. Czytniki rejestrujące zdarzenia mogą być (bez względu na ilość czytników) oddalone od komputera na odległość do 2000m – liczonej jako długość kabla łączącego. W przypadku gdy czytnik steruje zaczepem elektromagnetycznym, należy zadbać aby zasilacz był zainstalowany bliżej czytnika sterującego niż konwertera.

 


Kontrola dostępu do pomieszczeń

Każdy czytnik systemu RCP-X8 może też kontrolować dostęp do wybranych pomieszczeń. Jeśli zamontujemy w drzwiach wybranego pomieszczenia rygiel elektromagnetyczny i podłączymy go do czytnika, to czytnik będzie decydował o tym, kiedy otworzyć te drzwi. Pracownik, który jest uprawniony do tego by wejść do tego pomieszczenia, posiada „uprawnioną” kartę. Oznacza to, iż po zbliżeniu tej karty do czytnika, czytnik uruchomi rygiel i drzwi będzie można otworzyć. Nie będzie to możliwe za pomocą nieuprawnionej karty. Zastosowanie czytników RCP78AR umożliwia wykorzystanie nowej funkcji w systemie RCP-X8 – dobowej aktywności czytnika – użytkownik ma możliwość ustawienia 12 niezależnych przedziałów czasu w ciągu doby , w których czytnik jest aktywny. W ten sposób można np. udostępniać dane pomieszczenie nie tylko wybranym osobom ale również w ściśle określonych przedziałach czasu.

 


Program komputerowy RCP58. Rozliczenie czasu pracy.

Obsługa całego, zamontowanego systemu, odbywa się za pomocą programu komputerowego RCP58. W tym programie przypisuje się numery i identyfikatory poszczególnym pracownikom, ustala w których czytnikach dany identyfikator (pracownik) ma byc uprawniony, kontroluje pracę całego systemu za pomocą wielu dostępnych testów, oblicza czas pracy, tworzy rozmaite raporty zarówno analizujące przebieg pracy pracowników jak i wszelkie wejścia do kontrolowanych pomieszczeń. W wersji standardowej operator otrzymuje pełną kontrolę nad czytnikami oraz może wykonać podstawowe raporty. W wersji pełnej programu dodatkowo można: eksportować zarejestrowane zdarzenia do innych programów kadrowo płacowych, wprowadzać plany pracy pracowników i na ich podstawie wykonywać wiele analitycznych raportów przebiegu pracy pracowników i wiele innych dodatkowych przydatnych funkcji.

PRODUKTY

RCP 78 AR

Czytnik do identyfikatorów zbliżeniowych – RFID

biuro@lepson.pl

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55

rcp@lepson.pl (pomoc techniczna)

Wspólna 9, 32-300, Olkusz
NIP: 6372182383