Rozwiązywanie problemów w systemie RCPX8 (180424)

 

BARDZO WAŻNA UWAGA OGÓLNA – rozwiązanie wszelkich problemów i błędów w pracy programu należy rozpocząć od instalacji najnowszej wersji programu RCP58. Program instalacyjny jest do pobrania ze strony www.lepson.pl.

Należy najpierw zapisać w bezpiecznej lokalizacji plik archiwum programu (plik zip) oraz plik licencji (license).

Zalecamy dokładne odinstalowanie i usunięcie wszelkich elementów dotychczasowego programu. Odinstalowanie programu polega na znalezieniu go na liście programów np. w „dodaj / usuń programy” w Panelu sterowania i następnie zaznaczeniu go oraz potwierdzeniu odinstalowania. Sprawdzamy w komputerze czy istnieją foldery o nazwie RCP58 lub stare skróty – wszystkie usuwamy do kosza.

Program RCP58 nie należy instalować w folderze C:\Program Files – najlepiej na przykład w C:\rcp58.

 

6.1 Odtwarzanie systemu RCPX8 na nowym komputerze

Program instalacyjny pobieramy ze strony www.lepson.pl. Nie instalujemy programu w C:\Program Files – najlepiej bezpośrednio na dysku C (np. w folderze C:\RCP58).

Jeżeli mamy plik archiwum z poprzedniego komputera to odczytujemy ten plik w nowym komputerze funkcją odczyt. Następnie po podłączeniu konwertera do nowego komputera uruchamiamy funkcję „Wyszukiwanie Konwertera” – test musi zakończyć się wynikiem pozytywnym. W przypadku wyniku negatywnego należy skontaktować się z serwisem (tylko drogą mailową) podając: typ konwertera, rodzaj systemu operacyjnego , zrzut ekranu (tylko w formacie jpg) z widocznym paskiem tytułu programu i wynikiem testu „Wyszukiwanie Konwertera” oraz plik rcp58_log_file.txt (z folderu RCP58). Często zachodzi konieczność wymiany dotychczas używanego konwertera podłączonego do portu COM na konwerter podłączony do USB.

W przypadku braku pliku archiwum (dotychczasowy komputer został trwale uszkodzony i nie robiono pliku archiwum w bezpiecznym miejscu) system trzeba odtworzyć od podstaw. Po zainstalowaniu programu i sprawdzeniu konwertera (patrz tekst powyżej) trzeba zbudować listę czytników i listę pracowników – patrz rozdział 6.4. Adresy czytników sprawdzamy z pomocą wyłączania zasilania – po jego włączeniu przez pierwszą sekundę na wyświetlaczu czytnika pojawi się numer oprogramowania a przez kolejne trzy sekundy adres czytnika.

Jeżeli chcemy skorzystać ze zdarzeń pamiętanych w nieulotnej pamięci czytników musimy na liście pracowników przywrócić „stare” numery dla każdego pracownika. Numery pracowników możemy sprawdzić rejestrując jego identyfikatorem zdarzenie w dowolnym czytniku – na wyświetlaczu czytnika pojawi się numer tego pracownika. Po właściwym odtworzeniu listy pracowników można uruchomić „Awaryjne Pobieranie Wszystkich Zdarzeń’.

 

6.2 Podłączanie nowego czytnika do istniejącego systemu

(przy dodawaniu większej ilości czytników należy poniższe czynności wykonać wielokrotnie)

 1. a) Najważniejszy krok to sprawdzenie czy nowy czytnik ma inny adres niż adresy czytników pracujących w systemie. Adres nowego czytnika można sprawdzić następująco : podłączamy czytnik do zasilania (kabelki czarny i czerwony) – przez pierwszą sekundę na wyświetlaczu czytnika pojawi się numer oprogramowania a przez kolejne trzy sekundy adres czytnika.
 2. b) Jeżeli adres dodawanego czytnika jest różny od adresów czytników na liście czytników w programie RCP58 to przechodzimy do punktu d).
 3. c) Jeżeli adres dodawanego czytnika jest taki sam jak adres innego czytnika istniejącego na liście czytników to należy przejść do rozdziału 4
 4. d) Podłączamy nowy czytnik w docelowym miejscu opierając się na instrukcji obsługi czytnika. Za pomocą funkcji Dodaj w oknie lista czytników przeprowadzamy procedurę ustawienia konfiguracji nowego czytnika. Szczególna uwagę należy zwrócić na właściwe zaznaczenie sposobu komunikacji z czytnikiem – ostatnie pięć pól w tabeli. Funkcją „Sprawdź” w tym oknie możemy sprawdzić poprawną komunikacje a wiec poprawne dodanie czytnika do systemu.

 

6.3 Wymiana czytnika na nowy

Jeżeli wystąpi konieczność wymiany czytnika w „starym miejscu” to zwykle chcemy pozostawić stary adres w nowym czytniku. Adres czytnika można sprawdzić następująco: podłączamy czytnik do zasilania (kabelki czarny – i czerwony +) – przez pierwszą sekundę na wyświetlaczu czytnika pojawi się numer oprogramowania a przez kolejne trzy sekundy adres czytnika.

Jeżeli nowy czytnik ma inny adres niż stary możemy zmienić adres nowego za pomocą funkcji „Zmiana adresu czytnika” – czytnik wcześniej musimy podłączyć do systemu czterema kabelkami czerwonym +, czarnym -, żółtym A i białym B.

Jeżeli w miejscu starego czytnika mamy zainstalowany nowy czytnik z adresem takim samym jak adres starego wystarczy wysłać do nowego czytnika konfigurację z bazy danych programu komputerowego – w oknie Edycja Czytnika naciskamy Sprawdź i następnie OK.
Jeżeli powyższe działania nie powiodą się – widoczny będzie komunikat „Błąd komunikacji z czytnikiem” należy przejść do punktu 6.7

  

6.4 Powtarzające się adresy czytników

W systemie RCPX8 nie można   doprowadzić do sytuacji w której czytniki mają takie same adresy.

 • Aby sprawdzić adres czytnika należy wyłączyć zasilanie czytnika i ponownie go włączyć. Na wyświetlaczu czytnika przez 1 sek. będzie wyświetlana wersja programu mikroprocesora, a następnie przez 3 sek. Axxx gdzie xxx oznacza adres czytnika.
 • W przypadku wystąpienia takich samych adresów należy tak zmienić adresy w niektórych czytnikach aby w rezultacie we wszystkich czytnikach po zmianach były różne adresy. Robimy to za pomocą funkcji „Zmiana adresu czytnika” w menu „System”.

Przykładowo mamy czytniki o adresach 4, 5, 5, 6. Powinniśmy zmienić adres jednego z czytników o adresie 5 na inny – np. 3 (uzyskamy czytniki 3, 4, 5, 6). Wyłączamy zasilanie w jednym z czytników o adresie 5 – pozostawiamy zasilony jeden z powtarzających się adresów 5. Następnie, po uruchomieniu komunikacji z komputerem zmieniamy jego adres za pomocą programu komputerowego na adres 3.

Inny przykład: Mamy trzy czytniki z adresem 1. Naszym celem będzie zmiana adresów dwóch z tych czytników na 2 i 3. Odłączamy od zasilania dwa czytniki, a adres trzeciego zmieniamy z 1 na 2 za pomocą programu komputerowego. Włączamy jeden z pozostałych czytników i jego adres zmieniamy z 1 na 3. Włączamy trzeci czytnik o adresie 1 i w ten sposób mamy w systemie czytniki o adresach 1, 2 i 3.

Uwaga!!! Zarówno numer pracownika jak i adres czytnika są danymi, na których system opiera się w różnego rodzaju rozliczeniach. W czasie pracy systemu należy bardzo uważać przy zmianie tych dwóch parametrów. Nazwisko pracownika jak i nazwa czytnika są tylko tzw. „etykietami” i nie wpływają na pracę systemu.

 

6.5 Przydzielenie pracownikowi nowego identyfikatora (zgubienie lub zniszczenie starego)

Aby przydzielić pracownikowi nowy identyfikator nie potrzebujemy starego identyfikatora. Do przeprowadzenia wymiany potrzebna jest sprawnie działająca komunikacja z czytnikami w których pracownik jest uprawniony. Najlepiej jest przeprowadzić Test Dokładny z wynikiem pozytywnym.

Etap 1. W oknie Lista pracowników edytujemy danego pracownika – przycisk Edytuj. W oknie Edycja danych pracownika przechodzimy na zakładkę Uprawnienia. Pod lewą tabelą naciskamy przycisk Wszystkie – – > >. Naciskamy przycisk OK i potwierdzamy zmiany w czytnikach i w komputerze. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której lewa tabela będzie pusta a w prawej tabeli wszystkie czytniki będą miały czarną czcionkę. Czerwona czcionka oznacza, że nie nastąpiła komunikacja z czytnikami – źle potwierdzono po OK lub są problemy z komunikacją z czytnikami.

Etap 2. Jeżeli powyższe czynności zakończyły się sukcesem przechodzimy na zakładkę Dane. Zgodnie z ilustracjami w dolnej części okna odczytujemy kod ID nowego identyfikatora za pomocą konwertera. Po pojawieniu się w okienku ID: 10-cio znakowego kodu możemy nacisnąć przycisk Przydziel.

Brak odczytu kodu identyfikatora może być spowodowany złym zaznaczeniem typu konwertera poniżej okienka ID:.

Etap 3. Przechodzimy do zakładki Uprawnienia i przenosimy odpowiednie czytniki z prawej tabeli do lewej. Naciskamy przycisk OK i potwierdzamy zmiany w czytnikach i w komputerze. Przeniesione czytniki muszą mieć czarną czcionkę.

 

6.6   Wymiana konwertera na nowszy typ

Jeżeli konwerter służy tylko do wprowadzania do bazy danych systemu kodów ID identyfikatorów wówczas wymiana sprowadza się do podłączenia konwertera do komputera zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji konwertera a następnie uruchomienia testu „Wyszukiwanie Konwertera” – test musi zakończyć się wynikiem pozytywnym. W przypadku wyniku negatywnego należy skontaktować się z serwisem (tylko drogą mailową) podając: typ konwertera, rodzaj systemu operacyjnego , zrzut ekranu (tylko w formacie jpg) z widocznym paskiem tytułu programu i wynikiem testu „Wyszukiwanie Konwertera” oraz plik rcp58_log_file.txt (z folderu RCP58).

Jeżeli konwerter dodatkowo służy do komunikacji z czytnikami to należy w oknie edycji każdego czytnika dokonać korekty ustawień , które określają sposób komunikacji z danym czytnikiem (ostanie pięć pól w zakładce Konfiguracja).

 

6.7   Brak komunikacji z czytnikami – komunikat: „Błąd komunikacji z czytnikiem”.

Należy uruchomić funkcję „Wyszukiwanie Konwertera” – test musi zakończyć się wynikiem pozytywnym. W przypadku wyniku negatywnego należy skontaktować się z serwisem (tylko drogą mailową) podając: typ konwertera, rodzaj systemu operacyjnego , zrzut ekranu (tylko w formacie jpg) z widocznym paskiem tytułu programu i wynikiem testu „Wyszukiwanie Konwertera” oraz plik rcp58_log_file.txt (z folderu RCP58).

Jeżeli Test Wyszukiwanie konwertera” zakończy się pozytywnie a dalej występuje problem z komunikacją z czytnikiem należy sprawdzić ustawienia sposobu komunikacji w oknie Edycja czytnika – ostatnie pięć pól w zakładce Konfiguracja.

Należy również sprawdzić podłączenia pomiędzy konwerterem a czytnikami – zwykle dochodzi do pomyłek w podłączeniach sygnałów A i B

Dla czytników które są podłączane do systemu z pomocą konwerterów 48LS (TS), należy przeprowadzić analizę ustawień sieciowych urządzeń współpracujących na podstawie instrukcji obsługi tych konwerterów.

 

6.8 Problem z odczytem nowego identyfikatora w konwerterze

Należy uruchomić funkcję „Wyszukiwanie Konwertera” – test musi zakończyć się wynikiem pozytywnym. W przypadku wyniku negatywnego należy skontaktować się z serwisem (tylko drogą mailową) podając: typ konwertera, rodzaj systemu operacyjnego , zrzut ekranu (tylko w formacie jpg) z widocznym paskiem tytułu programu i wynikiem testu „Wyszukiwanie Konwertera” oraz plik rcp58_log_file.txt (z folderu RCP58).

Jeżeli mimo pozytywnego wyniku w dalszym ciągu będą problemy z odczytem identyfikatora należy sprawdzić odczyt takiego identyfikatora w dowolnym czytniku w systemie – nieuszkodzony identyfikator nowy (bez uprawnień w czytniku) spowoduje w czytniku wyświetlenie C – – -. Jeżeli nowy identyfikator jest czytany w czytniku (wyświetlane C – – – ) a w konwerterze nie – to oznacza uszkodzenie głowicy czytającej konwertera. Przed wysyłką takiego konwertera do serwisu bardzo zalecamy przesłanie drogą mailową informacji o powyższych czynnościach.

Brak odczytu kodu identyfikatora może być spowodowany złym zaznaczeniem typu konwertera poniżej okienka ID:.

Częstym powodem braku odczytu nowego identyfikatora jest nieprawidłowy kontakt identyfikatora z konwerterem – zawsze należy zweryfikować tą czynność używając dowolnego innego identyfikatora używanego bez problemu w systemie.

 

6.9 Jak zmienić wersję programu – Standard / Pełna / Przeglądarka

W menu System, w Ustawieniach Programu w zakładce Wersja należy zaznaczyć pożądaną wersję programu – zaznaczenie będzie uaktywnione po ponowny uruchomieniu programu

 

6.10 Co jakiś czas pojawia się okno „Program demonstracyjny”.

W przypadku posiadania pliku licencyjnego upoważniającego do używania programu w wersji Pełnej przy uruchamianiu programu nie podano właściwej ścieżki dostępu do pliku „licence”. Jeżeli nie posiadamy pliku licencyjnego należy w Ustawieniach Programu , w zakładce Wersja zaznaczyć Standard a następnie ponownie uruchomić program.

 

6.11 W oknie „Raport pracy pracownika” nie można wybrać innego pracownika.

Program pracuje w wersji demonstracyjnej. W przypadku posiadania pliku licencyjnego przy uruchamianiu programu nie podano właściwej ścieżki dostępu do pliku license.

 

6.12 Jak ręcznie dodać zdarzenie w programie komputerowym?

W menu „Zdarzenia” w oknie „Lista zdarzeń” należy użyć przycisku „Dodaj”

 

6.13 Jak ręcznie poprawić zdarzenie?

W menu „Zdarzenia” w oknie „Lista zdarzeń” należy użyć przycisku „Edytuj”

 

6.14 Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który nie ma zdefiniowanego planu pracy.

W raporcie pracy pracownika należy zaznaczyć opcje bez planu pracy.

Raport ten uwzględnia wyjścia służbowe oraz przejście przez północ (należy zaznaczyć w opcjach) ale nie oblicza statystyk.

 

6.15 Wydruk raportu nie mieści się na kartce A4

Liczba kolumn w raporcie jest za duża. Przy użyciu przycisku K można wygasić niepotrzebne lub mało istotne kolumny, tak aby wydruk zmieścił się na kartce.

 

6.16 Zbyt duża i niewłaściwa kolejność kolumn w raporcie.

Przy użyciu przycisku K można przeciągać przy pomocy lewego przycisku myszki poszczególne kolumny zmieniając ich kolejność, a także wyłączać ich wyświetlanie w raporcie.

 

6.17 Dlaczego w oknie Edycji Czytnika w zakładce Uprawnienia nie ma dodanego nowego pracownika?

Ponieważ pracownik nie ma przydzielonego numeru ID.

 

6.18 Dlaczego w oknie Edycji Pracownika w zakładce Uprawnienia nie ma istniejących w bazie czytników?

Ponieważ pracownik nie ma przydzielonego numeru ID.

 

6.19 Dlaczego nie można usunąć pracownika z listy pracowników?

Ponieważ pracownik ma przydzielone uprawnienia w którymś z czytników. Należy najpierw usunąć mu uprawnienia w czytnikach a następnie można go usunąć z listy. Usuwanie uprawnień musi się zakończyć czarną czcionką w tabeli „nieuprawnione czytniki” lub „Nieuprawnieni pracownicy” – zmiany muszą zostać dokonane w komputerze i czytnikach.

 

6.20 Dlaczego pobieranie zdarzeń z czytników długo trwa?

Proces pobierania zdarzeń z czytników jest powiązany z analizą bazy danych w komputerze (ilością zapisanych zdarzeń). Archiwizowanie bazy danych np. co dwa miesiące a następnie usuwanie danych starszych niż dwa miesiące wstecz spowoduje pomniejszenie bazy i przyśpieszy tym samym proces pobierania zdarzeń. Należy zwrócić uwagę na właściwe gospodarowanie zarchiwizowanymi danymi. W celu usprawnienia pobierania zdarzeń proszę odczytywać dane częściej np: co tydzień, co kilka dni.

Naturalnie długi czas pobierania zdarzeń wystąpi jeżeli do pobierania zdarzeń z czytników została użyta funkcja „Awaryjne pobieranie wszystkich zdarzeń”. Aby skrócić czas pobierania zdarzeń zaleca się używać funkcję: „Pobieranie zdarzeń z czytników”, lub przycisku „Pobierz”.

 

6.21 Pomimo ustawienia automatycznego pobierania zdarzeń nie są one pobierane z czytników.

Sytuacja taka może mieć miejsce jeżeli uaktywniona jest w systemie operacyjnym we właściwościach ekranu opcja wygaszacza ekranu. Po włączeniu wygaszacza funkcja automatycznego pobierania zdarzeń zostaje zablokowana przez system operacyjny.

 

6.22 Praca sieciowa i katalog wymiany – jak właściwie ustawić

Aby układ: program główny i przeglądarki działał poprawnie należy:

 1. a) Upewnić się że w Ustawieniach programu w zakładce Wersja na stanowisku głównym wybrano opcję Pełny a na pozostałych stanowiskach wybrano opcję Przeglądarka. Uruchomić ponownie programy.
 2. b) Na wszystkich stanowiskach w „Ustawieniach programu” w zakładce „Ustawienia sieciowe 1” zaznaczyć w punkcie 1 „Pracuj z katalogiem wymiany” i wskazać ten sam katalog. Wszystkie stanowiska muszą mieć pełny dostęp do tego katalogu – katalogu wymiany.
 3. c) Usunąć wszystkie pliki z katalogu wymiany i na programie głównym sprawdzić że kopiowanie do katalogu wymiany powoduje zapis plików do tego katalogu. Kopiowanie można uruchomić w menu System -> Synchronizuj katalog wymiany.
 4. d) Na stanowiskach przeglądarek w „Ustawieniach programu” w zakładce „Ustawienia sieciowe 1” w punkcie 2 zaznaczyć wszystkie zaznaczenia.
 5. e) Uruchomić synchronizację z katalogiem wymiany i sprawdzić czy pojawiły się nowe dane

Uwaga: najczęstszym problemem przy pracy sieciowej w programie RCP58 są ograniczenia w dostępie do katalogu wymiany – problemem tym powinien zająć się administrator danej sieci.

biuro@lepson.pl

(32) 754 54 54
(32) 754 54 55
+48 600 801 316

biuro@lepson.pl

Wspólna 9, 32-300, Olkusz
NIP: 6372182383